• Česky
  • English
  • German
326 991 883

Statutární audit obchodních společností

Za léta praxe jsme v souladu s mezinárodními auditorskými standardy vyvinuli vlastní metodiku pro zpracování auditu obchodních společností. Ta nám umožňuje provádět audit nejen efektivně, ale zároveň naše klienty nadměrně nezatěžuje v oblasti přípravy podkladů pro provedení auditu. V konečném důsledku pak také umožňuje odhalovat podstatné nedostatky v účetnictví.

Pro koho je statutární audit určen?

Zákon o účetnictví v § 20 vymezuje, pro které společnosti a organizace je statutární audit povinně určen. Tyto účetní jednotky mají zákonnou povinnost mít řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku ověřenou auditorem.

Firmy a organizace také mohou požadovat provedení nepovinného statutárního auditu. Důvodem je zejména větší míra ujištění vlastníků o správnosti vedení účetních agend. V některých případech je statutární audit požadován ze strany věřitele, většinou jde o bankovní domy a instituce.

Jak statutární audit probíhá?

Statutární audit probíhá v několika fázích. Jedná se o fázi úvodní, fázi průběžného auditu a fázi finálního auditu, která zahrnuje ověření účetní závěrky a následné zpracování závěrečné auditorské zprávy s výrokem auditora.

Úvodní fáze auditu

V této fázi je odsouhlasen celkový postup auditu. Zejména se specifikují ověřované oblasti, které je nutné našimi auditory prověřit. Se zákazníkem si také zároveň stanovíme harmonogram činností včetně přesného časového plánu.

Průběžná fáze auditu

Ve fázi průběžného auditu je pozornost auditorského týmu zaměřena na ověření spolehlivosti vnitřního kontrolního systému. Vyhodnocení provádíme podle výsledku kontroly vybraného vzorku dat z nejdůležitějších oblastí zpracování účetní agendy včetně vazby na vnitřní směrnice společnosti.
Současně auditor provádí přiměřenou kontrolu inventarizačního procesu na základě vnitřního pokynu organizace k inventarizaci majetku a závazků společnosti. Auditor v této fázi auditu hodnotí významné skutečnosti ovlivňující výsledky společnosti za uplynulé období. Pozornost auditora se také zaměřuje na strategii postupu při zpracování účetní závěrky. Ve fázi průběžného auditu zpracováváme dílčí zprávy, kde klienta upozorňujeme na zjištěné nedostatky, které je možné opravit.

Finální fáze auditu

Cílem finální fáze auditu je ověření účetní závěrky a zpracování auditorské zprávy. Před zpracováním závěrečné zprávy jsou kontrolovány zůstatky na účtech hlavní knihy k datu účetní závěrky a návaznost výkazů na tyto zůstatky.
Klademe důraz, aby tyto účetní výkazy vyjadřovaly přesný a pravdivý obraz o majetku, závazcích, čistém obchodním jmění i hospodářském výsledku organizace. A současně také dbáme aby jejich sestavení bylo v souladu s právními normami upravujícími oblast prezentace účetní závěrky. Součástí finální fáze auditu je i ověření, zda údaje uvedené ve výroční zprávě a zprávě o vztazích odpovídají údajům v auditované závěrce.
Naše práce je ukončena závěrečnou zprávou auditora se stanovením výroku. Klient (účetní jednotka) obdrží dopis auditora - neveřejnou listinu se závěry za jednotlivé ověřované oblasti s návrhem na jejich odstranění.

Statutární audit - právní normy a standardy

Naši auditoři provádějí statutární audit účetní závěrky, která je sestavená v souladu s těmito normami a standardy:

  • Právními normami ČR upravujícími oblast účetnictví, které jsou platné k datu sestavení účetní závěrky. Jde o zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášku 500/2002 Sb. a české účetní standardy.
  • Mezinárodními účetními standardy.
  • Konsolidovanými účetními závěrkami.

Vlastní statutární audit je pak realizován v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších změn, doplňků a s mezinárodními auditorskými standardy.


Pro více informací o statutárním auditu obchodních společností nás kontaktujte prostřednictvím tohoto formuláře.