• Česky
  • English
  • German
326 991 883

Prověrka hospodaření měst a obcí

Technologie provedení prověrky hospodaření měst a obcí vychází z platných mezinárodních auditorských standardů a doložek vydaných Komorou auditorů ČR pro provádění prověrek hospodaření územních samosprávných celků.
Auditorské práce provádíme v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků. Vlastní práce pak probíhají v následujících fázích.

Úvodní fáze

V úvodní fázi je odsouhlasen celkový postup v rámci prováděné služby se stanovením jednotlivých ověřovaných oblastí. Zároveň je určen harmonogram prací v návaznosti na časový plán.

Průběžný audit

Průběžné ověřování je kontrola oblastí, které jsou vymezeny v § 2 a §3 zákona 420/2004 Sb. Jedním z cílů této fáze auditorských prací je prověření a popsání informačního i účetního systému. Součástí je také posouzení existující vnitřní kontroly v tomto systému. Míra spolehlivosti vnitřních kontrolních mechanismů je dále prověřována a testována.
Další činnost auditora zahrnuje prověřování významných účetních případů. V organizaci je provedena kontrola průběhu inventarizační činnosti a jsou testovány jednotlivé další procesy. O výsledcích auditu je vystavena zpráva z průběžného auditu, která obsahuje souhrn kontrolovaných oblastí s popisem zjištěných nedostatků a návrh na jejich odstranění.

Ověření roční účetní závěrky a zpracování auditorské zprávy

Před zpracováním závěrečné zprávy provádíme kontrolu zůstatků na účtech hlavní knihy k datu účetní závěrky a návaznost výkazů na tyto zůstatky. Přitom klademe důraz aby tyto účetní výkazy vyjadřovaly přesný a pravdivý obraz o majetku, závazcích, čistém obchodním jmění a hospodářském výsledku organizace.

Práce jsou ukončeny závěrečnou zprávou auditora v souladu s požadavky § 10 zákona 420/2004 k přezkumu hospodaření. Zpráva obsahuje stanovisko auditora k sestavené účetní závěrce.
Dále účetní jednotka obdrží dopis auditora se závěry za jednotlivé ověřované oblasti s návrhem na odstranění zjištěných nedostatků v hospodaření.


Pro více informací o prověrce hospodaření měst a obcí nás kontaktujte prostřednictvím tohoto formuláře.