• Česky
 • English
 • German
326 991 883

Témata (okruhy) diplomových prací

 • Zásada opatrnosti v účetních výkazech
 • Aktuální báze versus báze peněžních toků
 • Odepisování dlouhodobého majetku
 • Účetní ocenění zásob a jeho důsledky
 • Majetek a zásoby - oceňování a účtování
 • Pohledávky a závazky - oceňování a účtování
 • Leasingové operace a jejich zachycení v účetnictví
 • Problematika kurzových rozdílů v účetních závěrkách
 • Účetní závěrka akciových společností
 • Zvláštnosti účetnictví v akciové společnosti
 • Účetní závěrka obchodních společností
 • Ověřování účetní závěrky ve vybraném podniku
 • Konsolidovaná účetní závěrka
 • Prodej podniku - účetní a daňové řešení
 • Účetnictví malých firem (drobné podnikání)
 • Vedení účetnictví na PC
 • Hodnocení SW pro účetnictví
 • Audit účetní závěrky v počítačovém prostředí
 • Právní úprava auditingu v ČR a US/UK/EU
 • Etické otázky auditorské profese
 • Externí a interní audit, principy a vztahy
 • Počítačem podporované auditorské techniky
 • Účetnictví měst a obcí
 • Účetnictví příspěvkových organizací
 • Specifika financování příspěvkových organizaci
 • Přezkoumání hospodaření územních samospr. celků (audit)
 • Vnitřní kontrolní systémy, kontrolní vazby v účetnictví, oběhy dokladů (workflow), vazby na účetní software
 • Rozbor účetních výkazů
 • Rozvaha a její vypovídací schopnost
 • Výkaz zisků a ztrát a jeho vypovídací schopnost
 • Projev zásady opatrnosti v účetních výkazech
 • Výnosnost vložených prostředků a finanční riziko jako dva základní faktory ve finančním rozhodování účetní jednotky
 • Finanční analýza podniku
 • Další individuální témata dle dohody